LAKS-monitor 2023

De LAKS-monitor is het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs dat het LAKS sinds 2010 laat uitvoeren, met financiering van het ministerie van OCW. Tot en met 2022 werd de enquête om het schooljaar uitgezet en sinds 2023 voor het eerst op jaarlijkse basis. De LAKS-monitor is bedoeld om te weten te komen wat scholieren vinden dat er goed gaat en wat er beter kan op hun school. De resultaten uit de LAKS-monitor kunnen door leerlingenraden en onderwijsbestuurders gebruikt worden bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

Deze onderzoeksverantwoording heeft betrekking op de totstandkoming van het databestand van de LAKS-monitor. In 2022 is de vragenlijst van de LAKS-monitor ingrijpend veranderd en de resultaten uit 2023 zijn daarom alleen met die eerdere meting te vergelijken. Meer informatie over de uitvoering van de LAKS-monitor alsook een uitgebreidere onderzoeksverantwoording van de laatste LAKS-monitor (2023) is te vinden op de portal van de LAKS-monitor: http://portal.laks-monitor.nl.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/SS/6MVUR5
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-90aac653-623b-47af-831b-48637dc5f344
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:339418
Provenance
Creator Brukx, D.; Termorshuizen, T.; Lodewick, J.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Ministerie van OCW
Publication Year 2024
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Resource Type Dataset
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences