Urbana klimatdata för Göteborg, 1983-2020

DOI

This dataset contains time-series of hourly climate constructed by merging records from various meteorological stations in and near Gothenburg, Sweden. The variables included are: - Central European Time (UTC+1) - Air temperature (degC). - Average wind speed (m/s) - Average wind direction (deg true) - Relative humidity (%) - Global radiation (short-wave radiation down on a horizontal surface, W/m/m). - Diffuse radiation (diffuse short-wave radiation down on a horizontal surface, W/m/m). - Mean sea-level pressure (hPa). - Direct-beam short wave radiation (W/m/m) incident on a plane normal to the solar angle. The dataset covers the period 1986-09-01 - 2020-12-31. Data files are provided in .csv and NetCDF format (https://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/) Further details are provided in the file README_utf8.txt.

Detta dataset innehåller timvisa klimattidsserier konstruerade genom att kombinera data från meteorologiska stationer i och nära Göteborg, Sverige. De inkluderade variablerna är: - Centraleuropeisk tid (UTC+1) - Lufttemperatur (degC). - Genomsnittlig vindhastighet (m/s) - Genomsnittlig vindriktning (deg true) - Relativ luftfuktighet (%) - Global strålning (kortvågig strålning på en horisontell yta, W/m/m). - Diffus strålning (diffus kortvågsstrålning på en horisontell yta, W/m/m). - Havsnivåstryck (hPa). - Direktstrålande kortvågig strålning (W/m/m) på ett plan som är normalt till solvinkeln. Datasetet täcker perioden 1986-09-01 - 2020-12-31. Datafiler finns i .csv- och NetCDF-format (https://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/). Ytterligare information finns i filen README_utf8.txt.

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/a2h2-4s63
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=79a87651574d79bd56003fd45efd3b44d7106625f8f534e825937562725eb594
Provenance
Creator Rayner, David; Lindberg, Fredrik; Kukulies, Julia; Thorsson, Sofia; Wallenberg, Nils
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2021
Rights Access to data through SND. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via SND. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Atmospheric Sciences; Climatology; Geography; Geosciences; Geospheric Sciences; Meteorology; Natural Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige