Längd, ålder och uppskattade tillbakaräknade längder av gäddor (Esox lucis) i förhållande till vattentemperatur från Mälaren och svenska Östersjökusten 1963-2019 - Vattentemperaturer i Mälaren och Kvädöfjärden.

DOI

Data on estimated back-calculated body growth from both harvested and non-harvested populations of northern pike over 50 years along the Baltic Sea coast and in Lake Mälaren, Sweden. The aim is to study spatial and temporal variation in body growth, and especially how body growth relates to variation in water temperature. Data on surface water temperature from Kvädöfjärden (Batltic Sea) and Lake Mälaren during the study period. See detailed description of methods and analyses in the original article. Time series of monthly average surface water temperature during summer at Kvädöfjärden (Baltic Sea) and Lake Mälaren.

Data på uppskattad tillbakatillväxt av gäddor från över 50 år från både fiskade och ofiskade områden längs svensk Östersjökust och Mälaren. Syftet är att studera hur tillväxtmönster har varierat över tid och rum, speciellt hur kroppstillväxt relaterar till variation i vattentemperatur. Data på ytvattentemperaturer från Kvädöfjärden (Östersjön) och Mälaren. Se utförlig metodbeskrivning i originalartikeln. Tidsserie av medeltemperatur av ytvatten (<0.5 m) per månad under sommaren i Kvädöfjärden (Östersjön) och Mälaren.

Manual measurment of surface water (0.5 m depth) with water thermometer, rounded to nearest decimal.

Manuell mätning av ytvattentemperatur (0.5 m djup) med vattentermometer, avläst till närmaste decimaltal

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/kfn5-7z83
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=067a53c356b4fac1ad9a1353b40cd783c8b8f6ab08e3c583332337fb3d4ce7f4
Provenance
Creator Östman, Örjan; Berggren, Terese; Sundblad, Göran
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2022
Rights Access to data through SND. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via SND. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Biology; Biospheric Sciences; Ecology; Geosciences; Life Sciences; Natural Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige