Svensk levnadsstandard 1992

DOI

This survey deals with the amount of material standard people consider as necessary, and to what extent the respondent lacks these necessities. The questionnaire was divided into following main topics: Household composition; Housing; Education and occupation; Working conditions and leisure; View on own material standard; Attitudes toward the welfare state, poverty and social assistance; and Health and social contacts. Besides data collected from the interview, this study contains data from administrative records concerning incomes and transfers, both for the respondent and spouse if any. All register data refer to income year 1991. A similar study was conducted in Great Britain 1985 by Johanna Mack and Stewart Lansley.

Undersökningen har flera syften, men är i första hand ett försök att avgöra vilken konsumtion som en vuxen svensk anser nödvändig för att inte vara fattig. En konsensuell definition av fattigdom betyder i detta sammanhang sådan avsaknad av materiell konsumtion eller resurser som en betydande majoritet av medborgarna anser nödvändig. Syftet är också att koppla frågor kring materiell fattigdom till andra relevanta områden, såsom attityder till arbete, faktiska arbetsförhållanden, subjektiv evaluering av den egna situationen, adaptiva preferenser - dvs i vilken mån människor väljer att förklara sin situation som ett utfall av fritt val snarare än påtvingad nödvändighet - samt attityder till omfördelning, rättvisa och socialpolitik. Datainsamlingen har skett via ett standardiserat frågeformulär i vilket frågorna strukturerats kring följande huvudteman: Hushållets sammansättning; Bostadssituation; Utbildningsbakgrund och sysselsättningsförhållanden; Arbetsförhållanden och fritid; Syn på egen materiell standard; Attityder till välfärdssamhället, fattigdom och socialbidragstagande; samt Hälsa och sociala kontakter. Undersökningens kärna gäller vilken materiell standard som människor idag betraktar som nödvändig och i vilken utsträckning man saknar dessa nödvändigheter. Förutom de uppgifter som samlats in vid intervjutillfället har materialet kompletterats med registeruppgifter av olika slag. Det gäller såväl inkomstdata som uppgifter om transfereringar. Uppgifter om både skattepliktiga som icke skattepliktiga transfereringar har påförts. Förutom registerdata för intervjupersonerna har också motsvarande information lagts till som avser eventuell make/maka. Samtliga registeruppgifter gäller inkomståret 1991. Datamaterialet ger en god representativitet vad gäller befolkningens demografiska sammansättning. Det kan dock konstateras att hushåll med låga inkomster är underrepresenterade. Variabel 375 kan användas för att kompensera det skeva bortfallet. Undersökningen har en förlaga i en liknande studie genomförd i Storbritannien 1985 av Johanna Mack och Stewart Lansley. I förhållande till den studien är dock en hel del frågor 'försvenskade'.

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/000264
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=65257267547047ed3c39835631960ffc7a011956439f18e3d763b4657ee58de6
Provenance
Creator Staffan Marklund; Björn Halleröd; Anders Nordlund; Mikael Stattin
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 1995
Rights Access to data through SND. Data are accessible by order.; Åtkomst till data via SND. Data är tillgängliga via beställning.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige