Medier, tillit och information

DOI

The proposed urgent project has the purpose to collect thick, qualitative material on how citizens’ media trust evolves during the Corona pandemic. During the last two decades discussions of a crisis of trust have been emerging in democratic societies. Contemporary debates about fake news and disinformation have contributed further to the challenges of shrinking trust in especially the media. The Corona pandemic has made research into media trust even more important. In turbulent times, the amount and speed of misinformation, i.e. false information that is spread unknowingly, and disinformation, i.e. false information that is spread deliberately, accelerates. The proposed project will document the development of media trust in Sweden with the help of diaries and in-depth interviews. It is a unique opportunity to see media trust rapidly changing that will allow us to learn for future crises, but also help to re-conceptualize media trust more generally. The collected material will be made accessible for other research projects. The data consists of 6 files, containing the answers to the interview questions for each survey round. The background variables and questions asked in each round are described in the Readme document.

Samhälleliga kriser som Corona-pandemin är, i det det moderna mediesamhället, också medie- och informationskriser. En central fråga är medborgarnas tillit och förtroende till medierna. Globalt sett har tilliten till medierna minskat under senare år. Sverige sticker ut med en högre grad av tillit (även på detta område) men vi ser också en ökad polarisering där utbildningsnivå och politisk åskådning samt medievanor tycks bidra till en sjunkande grad av tillit i vissa delar av befolkningen. Vid samhälleliga kriser finns ett omfattande behov av korrekt och fungerande informationsspridning, samtidigt som förekomsten av desinformation, “fake news” och ryktesspridning ökar kraftigt. Detta projekt syftar till att studera tilliten till medierna under Corona-krisen. Projektet erbjuder en unik forskningsdesign (med dagböcker och djupintervjuer) som möjliggör rikhaltig och nyanserad förståelse för hur tilliten till medier och samhällsinformation ser ut, hur den formas, vilka faktorer som påverkar den och hur den utvecklas under ett längre krisförlopp. Projektet bidrar till en teoretisk och metodologisk nyorientering inom tillitsforskningen samtidigt som vi genom projektet skapar kunskap som är direkt användbar för myndigheter och andra samhällsaktörer som vill stärka förtroendet för medierna och nå ut med relevant information till medborgarna under en samhällskris. Datamaterialet består av 6 filer, en fil för varje omgång med svar på intervjufrågorna för varje undersökningsrond. Bakgrundsvariablerna och frågorna som har ställts i varje omgång är beskrivna i dokumentet Readme.

Participants were recruited from Kantar Sifos online panel

Deltagare rekryterades från Kantar Sifos online panel

Non-probability: Quota sample

Icke-sannolikhetsurval: kvoturval

Non-probability: Availability

Icke-sannolikhetsurval: tillgänglighetsurval

Non-probability

Icke-sannolikhetsurval

Open questionnaire, has been sent to respondents in 6 waves

Formulär med öppna frågor, har skickats till respondenterna i 6 olika omgångar

Self-administered questionnaire

Självadministrerat frågeformulär

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/k7xc-4h49
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=eef52a8ff166cd110b4703588003b0aa1e1998839cfdbe8d4829c47f684df5af
Provenance
Creator Kaun, Anne; Jakobsson, Peter; Stiernstedt, Fredrik
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2022
Rights Access to data through SND. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via SND. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige