Algblomningar Sverige - 2022

DOI

Dataset containing images of algal blooms in the Baltic Sea. The data is provided with a metadata description containing time spotted, comments, municipality, county and coordinates of each image. The images and metadata file are archived in a zip package. Images show various summer surface accumulations of so-called harmful algal blooms (HABs) or nuisance blooms. Typically, these blooms consists of species of cyanobacteria of the order of Nostocales, including toxic Nodularia and Aphanizomenon. These blooms were verified by Informationscentralen (Länsstyrelsen Stockholm and Länsstyrelsen Västerbotten). However, the blooms seen in the images have not been taxonomically annotated by microscopy nor genetic analysis. The following data fields are contained in the metadata files (provided in both json and csv format): report_id: unique identifier for reporting record, type: string time_spotted: date that bloom was spotted, type: datetime algae_overview_photo: url to overview photo submitted, type: string algae_detail_photo: url to detailed photo submitted, type: string comments: Any additional information relating to the bloom, type: string lat: Latitude of position where bloom was seen, type: float long: Longitude of position where bloom was seen, type: float place: County where bloom was spotted, type: string kommun: Municipality where bloom was spotted, type: string Total observations: 161 Note: Not every observation has an accompanying image and others were verified using other information provided. Two of the submitted photographs for 2022 contained unintentionally collected personal data. They have been excluded from this dataset to make open data publishing possible.

Dataset som innehåller bilder av algblomning i Östersjön. Uppgifterna är försedda med en metadatabeskrivning som innehåller tidpunkt, kommentarer, kommun, län och koordinater för varje bild. Bilderna och metadatafilen arkiveras i ett zip-paket. Bilderna visar olika sommarytansamlingar av så kallade skadliga algblomningar (HAB) eller störande blomningar. Vanligtvis består dessa blomningar av arter av cyanobakterier av ordning Nostocales, inklusive de giftiga Nodularia och Aphanizomenon. Dessa blomningar har verifierats av Informationscentralen (Länsstyrelsen Stockholm och Länsstyrelsen Västerbotten). Blomningen som syns på bilderna har dock inte fastställts taxonomiskt genom mikroskopi eller genetisk analys. Följande datafält finns i metadatafilerna (tillhandahålls i både json- och csv-format): report_id: unik identifierare för rapporteringspost, typ: textsträng time_spotted: datum då blomningen sågs, typ: datetime algae_overview_photo: url till översiktsfoto inskickad, typ: textsträng algae_detail_photo: url till detaljerat foto skickat, typ: textsträng kommentarer: All ytterligare information som rör blomningen, typ: textsträng lat: Latitud för position där blomningen sågs, typ: float long: Longitud för position där blomningen sågs, typ: float plats: Län där blomning sågs, typ: textsträng kommun: Kommun där blomningen sågs, typ: textsträng Totalt antal observationer: 161 Obs: Alla observationer har inte en tillhörande bild och andra har verifierats med hjälp av annan information som tillhandahålls. Två inrapporterade fotografier för 2022 hade oavsiktligt insamlad persondata i sig och dessa har därför exkluderats ur detta dataset för att möjliggöra publicering av öppna forskningsdata.

Compilation of digital photographs submitted by participants of a citizen science project, along with metadata.

Sammanställning av fotomaterial inrapporterat av deltagare i medborgarforskning samt tillhörande metadata.

Compilation/Synthesis

Kompilering/Syntes

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=693ba8a1e8717914362c9669b66f65f3b42dc0d2575b77c4b55f22991fff1df8
Provenance
Creator Tronholm, Ana; Lindeberg, Magnus; Germishuys, Jurie
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2023
Rights Access to data through an external actor. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via extern aktör. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Biospheric Sciences; Ecology; Geosciences; Natural Sciences