Mediebarometern 2020

DOI

The Media Barometer has been conducted annually since 1979. Through 2018, the Media Barometer was conducted as a telephone-only survey. Since 2019, the results are based on answers collected via a combined web and telephone survey. Traditionally, the results referred to the Swedish population aged 9–79, but in 2020, the sample frame was expanded to ages 9–85.

Mediebarometern har genomförts varje år sedan 1979. Till och med 2018 samlades svaren in via telefon. Sedan 2019 bygger resultaten på svar insamlade via en kombinerad webb- och telefonundersökning. Fram till och med 2019 avsåg resultaten befolkningen mellan 9 och 79 år. Från och med 2020 bygger resultaten på data som avser befolkningen mellan 9 och 85 år. Tanken med Mediebarometern var redan från starten att långsiktigt följa mediepubliken. Den ansats som val­des för Mediebarometern är mediers faktiska räckvidd. Undersökningen avser således inte människors regel­bundna medievanor, utan vad man faktiskt gjort under en specifik tidsperiod. Mediebarometern utgår från gårdagen som tidsen­het för mediekonsumtionen. Frågorna avser exempelvis om man under föregående dag läste någon dagstidning, om man tittade på rörlig bild eller lyssnade på musik. Först därefter ställs vidare frågor om vilken plattform intervjupersonen använt, t.ex. en tryckt tidning, en vanlig tv-­apparat eller någon hemsida.

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire: web based

Självadministrerat frågeformulär: webbaserat

Telephone interviews (Questionnaire) - Follow-up with the help of telephone interviews to those who did not answer the survey on the web

Telefonintervjuer (Frågeformulär) - Uppföljning med hjälp av telefonintervjuer till dem som ej besvarat enkäten på webben

Telephone interview

Telefonintervju

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/jegq-gh64
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=d4165cbf4a752c5c27dc6d5b08fa2db6ece6bd1df34d83f60f40a20458f574bf
Provenance
Creator Hellingwerf-Björkqvist, Karin; Ohlsson, Jonas
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2022
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige