Närståendes delaktighet i vården av äldre personer på särskilt boende - en pre-post icke-randomiserad utbildnings utvärdering, med användande av inom-grupps och individ person-nivås jämförelser

DOI

An instrument, Next of Kin Participation in Care (NoK-PiC) with two subscales: Communication and Trust (CaT); and Collaboration in Care (CiC), are compared within groups (control and intervention groups) before and after an educational intervention. Comparisons can be done using raw scores as well as linearized scores. Individual person level significance is given. The project implemented an educational intervention across 30 nursing homes. The intervention consisted of five 2-hour seminars addressing the knowledge and skills considered necessary to provide evidence-based palliative care in nursing homes. The content was based on fundamental principles of palliative care. The topics covered by each seminar were: 1) the palliative approach and dignified care; 2) NoK; 3) existence and dying; 4) symptom relief and 5) collaborative care. SPSS data file with age, gender, control/intervention group, raw scores for the total scale (NoK-PiC) and for subscales (CaT and CiC) before and after an educational intervention. Linearized scores with standard errors, and individual person-level significance is also given. Empty cells means that the questions are not answered

Ett instrument, "Anhörigas Delaktighet i Vårdandet" med två delskalor: Kommunikation och Tillit; och Samarbete i Vårdandet, jämförs inom grupper (kontroll och interventionsgrupp) före och efter en utbildningsintervention. Jämförelser görs av dels råpoäng men även av linjära poäng. Signifikans på individuell person-nivå ges. Projektet implementerade en utbildningsintervention på 30 särskilda boenden. Interventionen riktade sig till personalen och bestod av fem 2-timmars seminarier med fokus på kunskap och färdigheter nödvändiga för en evidensbaserad praktik. Innehållet baserades på fundamentala principer för palliativ vård. Ämnena som togs upp vid varje seminarier var: 1) palliativ ansats och värdig vård; 2) närstående till äldre personer i särskilt boende; 3) existens och döende; 4) symtomlindring; 5) samverkan i vårdandet. SPSS datafil med kön, ålder, kontroll/interventionsgrupp, råpoäng på en totalskala (NoK-PiC) samt för subskalorna (CaT och CiC) före och efter utbildningsintervention. I filen finns även omräkning till linjariserade poäng med standardfel, samt beräkning av individuell person-nivås signifikans. Tomma celler innebär att frågorna ej är besvarade

Consecutive

Konsekutivit

Other

Övrigt

Self-administered questionnaire

Självadministrerat frågeformulär

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/bknc-4277
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=20d3ece639f20867a4dc7dc8d46fd57cea502da213b53e64dfa1dc3b6d6e916a
Provenance
Creator Westergren, Albert
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2020
Rights Access to data through SND. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via SND. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Life Sciences; Mathematics; Medicine; Natural Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige