SOM-undersökningen om coronaviruset 2020

DOI

In order to identify how the evolution of society affects Swedes’ attitudes and behaviour, the SOM Institute started its National SOM study in 1986. National SOM addresses three areas - society, opinion and mass media - and consists of several parallel surveys. All surveys include a large number of questions related to politics, society, media and social background, but their areas of focus differ. When the coronavirus hit Sweden during 2020 it became urgent with an extraordinary survey to map what the swedish public opinion looked like during this period. The survey mainly focuses on opinion relating to how the virus was handled, worry for the virus itself and general thoughts regarding it. However, the survey also contains classic questions relating to politics, society, media and habits.

För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 genomfört nationella undersökningar. Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst. När coronaviruset drabbade det svenska samhället under 2020 blev det aktuellt med en extrainsatt undersökning för att kartlägga hur den svenska opinionen såg ut under denna period. Undersökningen fokuserar främst på åsikter kring hanteringen av viruset, oro för det och tankar kring viruset, men undersökningen innehåller även klassiska frågar om politik, samhälle, medier och vanor. Undersökningen genomförs i samverkan med forskare från olika discipliner. I undersökningen deltar också ett fåtal myndigheter.

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire

Självadministrerat frågeformulär

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/yxd6-m088
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=8acf3937f6fd9136dbb99f00cca25c35f5960ee232ab2ff32314ae139a137c5f
Provenance
Creator SOM-institute, University of Gothenburg; SOM-institutet, Göteborgs universitet
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2021
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Medicine; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige