Tunnel Gijsselterweg te Ruinen

Het verkennende booronderzoek heeft zich beperkt tot de delen van het plangebied waar de bodem mogelijk nog intact is; het onderzoeksgebied. Langs de bestaande wegen en fietstunnel is de bodem waarschijnlijk diep verstoord. Uit het booronderzoek is gebleken dat in het westelijke deel van het onderzoeksgebied de bodem grotendeels is afgegraven, waardoor eventueel aanwezige archeologische resten zijn verdwenen. Aan de westzijde van het onderzoeksgebied kunnen onder de verstoring mogelijk nog wel resten van een boerderij uit eind 19e- begin 20e eeuw aanwezig zijn. Aan de oostzijde resteert een klein deel waar de bodem nog wel intact is. De top van het dekzand met een podzolbodem ligt hier dicht aan het maaiveld. Er is geen esdek aangetroffen. Hier bevindt zich wel een mogelijke bomkrater. Vanwege de doorworteling van bomen en de mogelijke bomkrater wordt de kans zeer klein geacht dat hier nog behoudenswaardige archeologische resten aanwezig zijn, maar de aanwezigheid van enkele sporen en (losse) vondsten kan niet worden uitgesloten. Binnen het oostelijke deel van het onderzoeksgebied is de bodem tot in de BC- of C-horizont verstoord, maar in de bovenliggende verstoorde laag zijn nog wel brokken van de oorspronkelijke podzolbodem aanwezig. Het vondstniveau voor de steentijd (voornamelijk de A- en E-horizont) is hier verstoord, maar de bodem is niet dusdanig diep geroerd dat ook eventuele grondsporen verdwenen zijn, zowel uit de steentijd als voor latere perioden. Ook kunnen in de verstoorde bovenlaag, met brokken van de oorspronkelijke podzolbodem, losse vondsten aanwezig zijn. Aan de westzijde bevindt zich een overgang naar een laagte, waar de verwachting voor nederzettingsresten laag is. Er zijn geen aanwijzingen dat de zuidelijk gelegen mogelijke pingoruïne zich voortzet tot in het onderzoeksgebied.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xbs-nyw6
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-7f-d5cx
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:230999
Provenance
Creator Hoof, B.I. van
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor RAAP BV
Publication Year 2021
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; .GeoJson; .txt; .csv
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (6.389 LON, 52.754 LAT); Gijsselterweg; Ruinen; De Wolden; Drenthe