Archeologisch en aardkundig onderzoek Nieuwe Drostendiep

Het archeologisch veldonderzoek heeft uitgewezen dat de bodem in het plangebied zoals verwacht bestaat uit beekafzettingen. Deze zijn in deelgebieden 3, 4 en 6 grotendeels onverstoord aangetroffen en bestaan uit beekleem, veen en (verspoeld) zand. De middelhoge archeologische verwachting dient hier te worden gehandhaafd. In deelgebied 1 lijkt sprake te zijn van aftopping. De archeologische verwachting kan hier bijgesteld worden tot laag. Er zijn tijdens het veldonderzoek geen archeologische resten en/of indicatoren aangetroffen.

De aardkundige waarde voor deelgebieden 2 t/m 6 is middelhoog. De bodemopbouw is grotendeels intact en weerspiegelt een karakteristieke beekdalopvulling. De waarde is echter niet van uitzonderlijke kwaliteit of zeldzaamheid, maar kan wel degelijk als waardevol bestempeld worden. In deelgebied 1 is de aardkundige waarde laag. Bodemopbouw en reliëf zijn hier niet intact aanwezig.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zr6-kg4q
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-vn-28kw
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:241486
Provenance
Creator Osinga, M.
Publisher Greenhouse Advies bv
Contributor Greenhouse Advies bv
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (6.738 LON, 52.771 LAT); Nieuwe Drostendiep; Aalden; Coevorden; Drenthe