Mediebarometern 2019

DOI

The Media Barometer (Mediebarometern) is an annual survey focusing on how the Swedish population between ages 9 and 79 uses media on traditional and digital platforms on an average day. The survey was first conducted in 1979 and has since been conducted every year. Unlike previous years the Media Barometer 2019 is based on answers collected via a combined web and telephone survey. Up to and including 2018, the Media Barometer was conducted as a telephone survey.

Mediebarometern belyser människors konsumtion av alla slags medier en genomsnittlig dag, oavsett distri­butionsteknik. Syftet från starten har varit att beskriva tendenser och förändringar i människors mediekon­sumtion över tid, snarare än att fokusera på nivåer en­skilda år. Undersökningen genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Till skillnad från tidigare års undersökningar bygger Mediebarometern 2019 på svar insamlade via en kombinerad webb­- och telefonunder­sökning. Till och med 2018 genomfördes Mediebarometern som en renodlad telefonundersökning. Tanken med Mediebarometern var redan från starten att långsiktigt följa mediepubliken. Den ansats som val­des för Mediebarometern är mediers faktiska räckvidd. Undersökningen avser således inte människors regel­bundna medievanor, utan vad man faktiskt gjort under en specifik tidsperiod. Mediebarometern utgår från gårdagen som tidsen­het för mediekonsumtionen. Frågorna avser exempelvis om man under föregående dag läste någon dagstidning, om man tittade på rörlig bild eller lyssnade på musik. Först därefter ställs vidare frågor om vilken plattform intervjupersonen använt, t.ex. en tryckt tidning, en vanlig tv­-apparat eller någon hemsida.

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Other

Övrigt

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/9q88-vr90
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=b168cca3d067105083a9b6a2a0ac9569b2cfee98164182f36c46b13c1959b4e4
Provenance
Creator Hellingwerf-Björkqvist, Karin; Ohlsson, Jonas
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2022
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige