Plangebied Katwijk Kustversterking, parkeergarage en bezinkput, gemeente Katwijk

In opdracht van Ballast Nedam specialistisch grondverzet heeft RAAP in het kader van de projecten Kustversterking Katwijk twee archeologische onderzoeken uitgevoerd. Het betreft archeologisch toezicht bij de uitgraving voor een parkeergarage aan de boulevard en een archeologische begeleiding van de aanleg van een bezinkput aan het Duinplein, beide in Katwijk aan Zee.

Bij het onderzoek zijn sporen en vondsten uit verschillende perioden aangetroffen: • Vondsten van het gebruik van het strand en de duinen in de 17e t/m 19e eeuw. Deze zijn vooral te relateren aan scheepvaart en visvangst alsmede aan handel. Het strand werd in deze periode gebruikt als scheepswerf, laad- en losplaats en scheepshelling. De boten werden met paarden het strand opgetrokken. • Verschillende fasen van kustverdediging: het restant van de zeewering uit 1702-1714 (een rij palen), kuilen en lagen met nederzettingsafval, de boulevardmuur uit 1946 en een (klei)laag die is aangebracht na de februaristorm van 1953. • Resten van gesloopte onderdelen van de Atlantikwall uit 1942. Het betreft brokstukken van de anti-tankmuur, delen van (de funderingen) van bunkers (type 501 en type 667 of 681), aspergeversperringen (deels later hergebruikt als fundament van de boulevardmuur in 1946) en stukken smalspoor.

Met het archeologisch toezicht en de archeologische begeleiding is het onderzoek in het plangebied afgesloten. De parkeergarage en de bezinkput zijn immers al aangelegd, de daar aanwezige archeologische resten zijn geborgen en gedocumenteerd en ex situ behouden. Voor het plangebied worden geen aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zma-9f8x
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-k2-4xfj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:110867
Provenance
Creator Groot, R.W. de
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/msword; application/rtf; image/jpeg; .docx; .xlsx; .rtf; .jpg
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (4.391 LON, 52.202 LAT)