SOM-undersökningen i Göteborg 2018

DOI

In the autumn of 2018, the third edition of the Gothenburg SOM survey was conducted. A total of 5000 randomly selected citizens of Gothenburg answered questions about attitudes and habits in relation to society, opinion and media. Many of the questions in the Gothenburg survey are of a regional nature, and concern local politicians and infrastructure initiatives.

Hösten 2018 genomfördes för tredje gången en SOM-undersökning i Göteborgs stad, där totalt 5000 slumpmässigt utvalda göteborgare fick svara på frågor om attityder och vanor i relation till samhälle, opinion och medier. Många av frågorna i Göteborgsundersökningen är av regional karaktär, och rör lokala politiker, infrastruktursatsningar, och bilden av Göteborg som stad.

Probability: Simple random

Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval (OSU) och samordnas negativt med SOM-institutets nationella undersökningar för att ingen skall få två undersökningar från SOM-institutet under samma undersökningsår. Urvalet utgjordes av Skatteverkets folkbokföringsregister (RTB).

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Self-administered questionnaire

Självadministrerat frågeformulär

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/mpjn-xs62
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=153bfb2f5def0787db701742505e1a1532a9cd355a55cb64e5b7e3e7c7841bb7
Provenance
Creator University of Gothenburg, SOM Institute; Göteborgs universitet, SOM-institutet
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2020
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences