Integraal aan het werk

Integraal aan het werk

Het doel van dit project is inzicht te krijgen in de werkzame en effectieve principes van integrale hulp- en dienstverlening in het sociaal domein waarbij klantmanagers Werk en Inkomen zijn betrokken. Een duidelijk definitie van het begrip integrale dienstverlening ontbreekt. Begrippen als integrale aanpak, integrale werkwijze, integrale dienstverlening, integrale benadering worden door elkaar gebruikt. Gemeenschappelijk is dat ze verwijzen naar een operationeel vraagstuk van ketensamenwerking, van teamsamenstelling en intersectorale afspraken. Wat in organisatie-termen effectief en efficiënt is en wat de klant eronder verstaat, hoeft niet hetzelfde te zijn. In dit onderzoek leggen we de focus op het klantenperspectief. Wanneer is er volgens hun sprake van een integrale aanpak? Wat zijn volgens hun de effectieve principes? Het gevonden klantenperspectief brengen we in samenhang met het perspectief van de sociale professionals en de klantmanager Werk en Inkomen en de uitkomsten van het literatuuronderzoek. Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd door vier lectoraten, verbonden aan Werkplaatsen Sociaal domein Flevoland, Noord, Kennisplatform Utrecht Sociaal en Zwolle. Er worden meerdere onderzoeksmethoden toegepast: face-to-face interviews, survey en focusgroepinterviews.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zuj-8fsf
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bu-rp5f
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:114368
Provenance
Creator Glasbergen, P.P.J.N.M.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Lectoraat Arbeidsparticipatie Hanzehogeschool
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Jurisprudence; Law; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences