Policy issue interdependency and the formation of collaborative networks

DOI

The study investigates two multilayer networks of policy actors and policy issues. Using data derived from two venues for collaborative water governance in the Norrström basin, Sweden, we investigate whether and how policy issues and policy issue interdependencies influence actors’ selection of collaborative partners. This data set contains multilevel network data consisting of two types of nodes (actors and issues) and ties between them. The anonymized data consist of two social networks (sociomatrices) describing policy actors' collaboration through their exchange of information. One network is for the water council of Mälaren (MVVF) and the other is for the water council of Hjälmaren (HVVF). The social networks are described as A files, and are binary (1 or 0 - either actors have a network tie or not). Every row and column represent an actor in the same order, and the binary data the ties between them. Every A file has a complementary attribute file, with actors' attributes such as them holding a position as chair, civil servant, politician or "other". Every row represents an actor. X files describe links between actors and policy issues, i.e. actors' engagement in policy issues. Every row represents an actor and every column represents a policy issue. The B file describes data on the interdependency between policy issues, i.e. how much efforts to address one policy issue impacts efforts to address another policy issue. Every row and column represents a policy issue, and the binary data the ties between them. The dataset is adapted for the software MPNet and can also be used with other programs e.g. R.

Studien undersöker två nätverk av beslutsfattande aktörer och vattenfrågor. Med hjälp av data från två vattenvårdsförbund aktiva i vattenförvaltningen av Norrströms avrinningsområde, Sverige, undersöker vi om och hur vattenfrågor och vattenfrågors interdependens påverkar aktörers val av samverkanspartner. Det här datasetet innehåller nätverksdata i två lager bestående av två typer av noder (aktörer och vattenfrågor) och länkar mellan dem. Det anonymiserade datasetet består av två sociala nätverk (sociomatriser) som beskriver policyaktörers samverkan genom utbyte av information. Ett nätverk är för Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF) och ett är för Hjälmarens vattenvårdsförbund (HVVF). De sociala nätverken är beskrivna som A-filer, och är binära (1 eller 0 - antingen har aktörerna en länk i nätverket eller ej). Varje rad och kolumn representerar aktörer i samma ordning, och den binära datan länkarna mellan dem. Varje A-fil har en tillhörande attributfil, med aktörers attribut som ordförande, tjänsteman, politiker, eller "övrigt". Varje rad representerar en aktör. X-filer anger länkar mellan aktörer och vattenfrågor, dvs aktörers engagemang i vattenfrågor. Varje rad representerar en aktör och varje kolumn en vattenfråga. B-filen anger data över olika vattenfrågors interdependens, dvs hur mycket arbete med en vattenfråga påverkar arbete med en annan vattenfråga. Varje rad och kolumn representerar en vattenfråga och den binära data länkarna mellan dem. Datasetet är anpassat för mjukvaran MPNet och kan även användas av andra program som t.ex. R.

Mode of collection: Self-administered questionnaire

Insamlingsmetod: Egenadministrerad enkät

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/22y8-p614
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=bafd2675ea66543acbbec05a8167a9a20db8dfa6bbb092f4c650c8be940c2f75
Provenance
Creator Hedlund, Johanna
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2020
Rights Access to data through SND. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via SND. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Natural Sciences