Stand age and climate influence forest ecosystem service delivery and multifunctionality (Jonsson_et_al_ERL_2020)

DOI

Data from forest plots surveyed in the Swedish National Forest Inventory. These data were used to investigate how different ecosystem services, and the number of services, change with stand age, in forest stands of different tree species compositions. Additional information, to the dataset, is available in the article and in the supplementary information to the article, Micael Jonsson et al 2020 Environ. Res. Lett. 15 0940a8, https://doi.org/10.1088/1748-9326/abaf1c For more information about method, data collection, data magangemet, se Field instructions for the Swedish National Forest Inventory: https://www.slu.se/en/Collaborative-Centres-and-Projects/the-swedish-national-forest-inventory/about-us/inventory-design/field-instructions/

Variablerna som undersöktes är baserade på den svenska Riksskogstaxeringen som bedrivs av SLU och är rikstäckande. Ur deras data extraherade vi ekosystemtjänsterna trädtillväxt, blåbärsproduktion, kolinlagring i mark, potentiell viltproduktion, undervegetationens artrikedom och förekomst av död ved. Dessa ekosystemtjänster kan anses vara tillhandahållande, reglerande, rekreationsmässiga och/eller kulturella. Genom Riksskogstaxerinngens data kunde vi även i statistiska analyser ta hänsyn till variationen av en mängd olika miljövariabler (t ex näringstillgång, markfuktighet, marktyp, beståndskaraktärer) för att isolera effekten av skogsålder på leveransen av olika ekosystemtjänster. Ytterligare information till datasetet ges i artikeln och i artikelns supplementinformation, Micael Jonsson et al 2020 Environ. Res. Lett. 15 0940a8, https://doi.org/10.1088/1748-9326/abaf1c För mer information om metod/datainsamling/datahantering se Fältinstruktioner för Riksskogstaxeringen: https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/riksskogstaxeringen/om-riksskogstaxeringen1/om-inventeringen/faltinstruktioner/

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/k7ep-3k37
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=baabfa572d1daeb2c8b431cf7867a76a81408c844302adf9fba70aa94959957d
Provenance
Creator Jonsson, Micael
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2020
Rights Access to data through SND. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via SND. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Forestry; Life Sciences; Natural Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige