SAS 2021 - Meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden

DOI

The Synoptic Arctic Survey 2021 was a research expedition on board the Swedish icebreaker Oden to the High Arctic. The data presented here are the meteorological, oceanographical and ship data collected onboard Oden during the expedition. This data set contains meteorological, oceanographical and ship data collected onboard IB Oden during the expedition Synoptic Arctic Survey 2021, which was an international research cruise to the Arctic Ocean. Meteorological variables: Air temperature, Humidity, Wind direction/speed, Atmospheric pressure, Cloud height/cloudiness, Photosynthetic Active Radiation (PAR). Oceanographical variables: Sea water temperature, Conductivity, Salinity and Sound velocity. Ship data: Position, Speed, Course, Heading, Water depth. A "Parameter list" which describes the dataset is attached. Quality Information: No quality check or other processing of the data has been undertaken. Users should be aware of this in further data handling and analysis.

Sommaren 2021 genomfördes forskningsexpeditionen Synoptic Arctic Survey med isbrytaren Oden till Högarktis. De data som presenteras här är meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på Oden under expeditionen. Data innehåller meteorologiska och oceanografiska data, samt skeppsdata, insamlade ombord på isbrytaren Oden under forskningsexpeditionen Synoptic Arctic Survey 2021. Meteorologiska variabler: Lufttemperatur, luftfuktighet, vindriktning/-hastighet, lufttryck, molnhöjd/molnighet, fotosyntetiskt aktiv strålning (PAR). Oceanografiska variabler: Havsvattentemperatur, konduktivitet, salthalt, ljudhastighet. Skeppsdata: Position, fart, kurs, stävad kurs, vattendjup. Se bifogad parameterlista för beskrivning av insamlad data. Data har inte genomgått kvalitetsgranskning. Användare behöver ta hänsyn till det i all hantering och vidare analys.

IB Oden's own developed data collection method "Nyval17"

IB Odens egenutvecklade datainsamlingsmetod "Nyval17" baserad på MySQL

Physical measurements and tests

Fysiska mätningar och tester

Identifier
DOI https://doi.org/10.48515/0v1w-8958
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=0095c7baa8aebb63fb862cd91e4a6cfa7b4ce5ba072b57e7a38ad5e0e19cdec8
Provenance
Creator Ship-Based Research Support, Swedish Polar Research Secretariat; Enheten för fartygsbaserat forskningsstöd, Polarforskningssekretariatet
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2022
Rights Access to data through SND. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via SND. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Atmospheric Sciences; Climatology; Geosciences; Meteorology; Natural Sciences
Spatial Coverage Arctic; Arktis