Uppskattning av vågklimatet för Östersjön 1980-2004

DOI

Wind waves as calculated by a simple wave formula based on wind, fetch and duration in 1223 points in the Baltic. NOTE: This dataset does not meet SND's nominal standards for data reusability. For each point the fetch in 8 directions is used. Fetches are stored in one file. Corrections are made for ice or no ice. If ice concentration is > 50% no waves are created. The winds are taken from a database based on geostrofic winds and downscaled to 10m by a simple formula. Time resolution 3h. Contact SMHI for further information regarding the dataset. Data are largely unstructured but divided according to year and to a certain degree also after locality. FIles can be opened in MatLab. Explanations to included variables are missing. Used formulas for wave calculations are described in the included readme file. All files are available as compressed in a single zip format for for distribution purposes, with a compression rate of approximately 30%.

Vindvågor beräknade med en enkel vågformel baserad på vind, hämtning och varaktighet i 1223 punkter i Östersjön. OBS: Detta datasätt uppfyller inte SND: s nominella standarder för återanvändbarhet för data. För mer information se den engelska sidan på: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0177 Data är till stora delar ostrukturerade men uppdelade efter årtal och i viss mån efter lokalitet. Filerna är öppningsbara i MatLab. Förklaring till variabler saknas. Använda formler för berkning av vågor finns beskrivet i den readme-fil som medföljer data. För distribution finns filerna zippade i en enda, större, fil, vilket sparar ca 30% utrymme.

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/2v2b-qx20
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=34ba2078fbc9563ca96274435391ab90430252ab7adafebb2e571599eb823ad8
Provenance
Creator Broman, Barry
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2021
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Natural Sciences