SOM-undersökningen i Göteborg 2016

DOI

In the autumn of 2016, the first Gothenburg SOM survey was conducted. A total of 7000 randomly selected citizens of Gothenburg answered questions about attitudes and habits in relation to society, opinion and media. Many of the questions in the Gothenburg survey are of a regional nature, and concern local politicians and infrastructure initiatives. Purpose: The purpose of the survey is to study attitudes and opinions among residents in Gothenburg municipality, and to follow these over time.

Hösten 2016 genomfördes för första gången en SOM-undersökning i Göteborgs stad, där totalt 7000 slumpmässigt utvalda göteborgare fick svara på frågor om attityder och vanor i relation till samhälle, opinion och medier. Många av frågorna i Göteborgsundersökningen är av regional karaktär, och rör lokala politiker, infrastruktursatsningar, och bilden av Göteborg som stad. Syfte: Syftet med undersökningen är att belysa attityder och opinioner bland boende i Göteborgs kommun, samt att följa dessa över tid.

Urvalsram Skatteverkets folkbokföringsregister (RTB).

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire

Självadministrerat frågeformulär

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/003004
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=b425978c8c6d04c9f312b8214f45fb3d419c5fd84ce8c072e492b77a227b05f4
Provenance
Creator University of Gothenburg, SOM Institute; Göteborgs universitet, SOM-institutet
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2018
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige