Hållbart medborgarskap 2009

DOI

The objective of sustainable development will require active participation from the citizens, and from this perspective the private consumption has come into focus. The experience of consumption and sustainable development has this far been a disappointment. The individual’s consumption habits and preferences are difficult to change, as well as localizing shopping malls in the outskirts of cities and increasing the reliance of cars. There are a lot of different barriers which could be an obstacle for the principles of a sustainable development to have an impact on the private consumption behaviour. The study “Sustainable Citizenship 2009” focuses on how the Swedish citizens of today consider their own role as consumers in the context of the principles of sustainable development. This makes it possible to analyse which role knowledge and value has on the consumptions possibilities and obstacles to contribute to a sustainable development. “Sustainable Citizenship” deals specifically about how citizens use and value information, and about personal responsibility for sustainable development. Purpose: To contribute with new knowledge about the obstacles and possibilities which affect how Swedish citizens could act in a sustainable way.

Målet om en hållbar utveckling kräver medborgarens aktiva medverkan och detta har gjort att inte minst den privata konsumtionen har kommit i blickfånget. Erfarenheterna kring konsumtion och hållbar utveckling har hittills varit mycket nedslående. Individers konsumtionsvanor är svårföränderliga samt att lokaliseringen av köpcentrum i utkanten av tätorter som leder till mer biltrafik. Det finns många olika slags barriärer som hindrar principerna om en hållbar utveckling att få genomslag i de privata konsumtionsmönstren. Studien "Hållbart medborgarskap 2009" fokuserar på hur dagens svenska medborgare uppfattar sig själva i sin roll som konsumenter i ljuset av principerna för hållbar utveckling. Detta gör det möjligt att granska vilken roll kunskap och värdering spelar för konsumtionens möjligheter och hinder för att bidra till en hållbar utveckling. Specifikt handlar det om hur medborgaren använder och värderar information, personligt ansvar för hållbar utveckling samt hur individens värdesystem påverkar dess praktiska handlande. Syfte: Att bidra med ny kunskap om de hinder och möjligheter som påverkar hur svenska medborgare kan agera på ett hållbart sätt.

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Self-administered questionnaire

Självadministrerat frågeformulär

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/000496
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=38110c2bc9e68370e712690505b2df487ad486ee9d93bf9e12d2d0e69fb9d8b7
Provenance
Creator Michele Micheletti
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2013
Rights Access to data through SND. Data are accessible by order.; Åtkomst till data via SND. Data är tillgängliga via beställning.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige