Europaparlamentsvalundersökning 2019

DOI

The European Parliament Election Study 2019 was conducted in collaboration between the Department of Political Science in Gothenburg and Statistics Sweden (SCB). The collaboration has covered all of the parliamentary elections, referendums and elections to the European Parliament since 1956.

Europaparlamentsvalundersökning 2019 genomfördes i samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet och Statistiska centralbyrån (SCB). Samarbetet har pågått vid samtliga ordinarie riksdagsval, folkomröstningar och Europaparlamentsval sedan 1956.

Sample size: 10,000 individuals

Urvalets storlek: 10 000 individer

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire: web based

Självadministrerat frågeformulär: webbaserat

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/4hnf-7z83
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=e57317e11fb97f8d4f7e28c9ddd29ffd6ad8faa051b355431453ea7e9e9be4c8
Provenance
Creator Oscarsson, Henrik; Berg, Linda; Hedberg, Per; Karlsson, Richard
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2022
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige