Barnens miljöhälsoenkät 2011: 8 månader

DOI

The Children's Environmental Health Survey is carried out in collaboration between the Institute of Environmental Medicine at Karolinska Institutet and the Statistics Sweden, on behalf of the Public Health Agency of Sweden. The questionnaire concerned the health and environments of children in three age groups: 8 months, 4 years, and the 12 years. The questions were in most cases answered by the children’s parents, but some of the questions were directly asked of children in 12-year-old group. The questions focused on the children’s exposure to environmental factors and on their self-rated symptoms, health, and levels of disturbance by various environmental factors. Statistics Sweden supplemented the data from the survey with demographic data from various central registers including gender, age, place of residence, country 24 of birth, and parents’ educational level etc. Nearly 71 400 children were randomly selected within each county. Approximately 36 000 people responded to the survey, representing a response rate of over 50 percent. In addition to the study in 2011 a previously survey had been conducted in 2003, making it possible to compare the results and show how children’s environment and health changed during the eight years between the surveys. Purpose: The aim was to chart how environmental factors like air pollution, noise and indoor environment effects the health of children and adolescents.

Barnens miljöhälsoenkät genomförs i samarbete mellan Institutet för miljömedicin (IMM) och Statistiska Centralbyrån (SCB), på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. 2011 års enkät riktade sig till barn i de tre åldersgrupperna 8 månader, 4 år och 12 år och besvarades i huvudsak av deras vårdnadshavare. Några av frågorna i 12-års enkäten ställdes direkt till barnen. Frågorna handlade om barns exponering för miljöfaktorer samt deras besvärsupplevelser och hälsotillstånd. Statistiska centralbyrån kompletterade sedan data från enkäten med uppgifter från olika centrala register om barnets kön, ålder, bostadsort, födelseland, föräldrarnas utbildningsnivå m.m. Totalt valdes nästan 71 400 barn ut genom ett slumpmässigt urval inom alla län. Cirka 36 000 personer besvarade enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på drygt 50 procent. Förutom 2011 års genomförande har studien även gjorts år 2003, vilket gör det möjligt att jämföra resultaten och redovisa hur barns miljö och hälsa har förändrats under de åtta år som gått mellan undersökningarna. Syfte: Syftet var att kartlägga hur miljöfaktorer som luftföroreningar, buller och inomhusmiljö påverkar barns och ungdomars hälsa.

Urvalet gjordes slumpvis inom varje län och åldersgrupp, och bestod av två delar. I den första delen, grundurvalet, valdes 12 600 barn ut. Dessa var jämnt fördelade mellan Sveriges 21 län och bestod av 600 barn per län, 200 per åldersgrupp. Den andra delen bestod av ett förstärkt urval för femton län, som valt att delta med sammanlagt ytterligare 58 772 barn. Totalt ingick nästan 30 procent av målbefolkningen. Cirka 21 procent av de 12-åriga barnen i det förtätade urvalet valdes ut från den grupp som besvarat den tidigare undersökningen (2003). De ingick vid den tiden i åldersgruppen 4-åringar.

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire

Självadministrerat frågeformulär

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=cc99f52ef715a97844d0d67b7119b4484d803981701a823f5be3868466305ac7
Provenance
Creator Georgelis, Antonios
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2017
Rights Access to data through an external actor. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via extern aktör. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Computer Science; Computer Science, Electrical and System Engineering; Economics; Engineering Sciences; Information Science; Life Sciences; Mathematics; Medicine; Natural Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige