Mediebarometern 2018

DOI

The Media Barometer (Mediebarometern) is an annual survey focusing on how the Swedish population between ages 9 and 79 uses media on traditional and digital platforms on an average day. The survey was first conducted in 1979 and has since been conducted every year. The Media Barometer (Mediebarometern) is an annual survey focusing on how the Swedish population between ages 9 and 85 uses media on traditional and digital platforms on an average day. The Media Barometer (Mediebarometern) is an annual survey focusing on how the Swedish population between ages 9 and 85 uses media on traditional and digital platforms on an average day.

Mediebarometern belyser människors konsumtion av alla slags medier en genomsnittlig dag, oavsett distri­butionsteknik. Syftet från starten har varit att beskriva tendenser och förändringar i människors mediekon­sumtion över tid, snarare än att fokusera på nivåer en­skilda år. Undersökningen genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen bygger på telefonintervjuer med ett slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9 och 79 år. Tanken med Mediebarometern var redan från starten att långsiktigt följa mediepubliken. Den ansats som val­des för Mediebarometern är mediers faktiska räckvidd. Undersökningen avser således inte människors regel­bundna medievanor, utan vad man faktiskt gjort under en specifik tidsperiod. Mediebarometern utgår från gårdagen som tidsen­het för mediekonsumtionen. Frågorna avser exempelvis om man under föregående dag läste någon dagstidning, om man tittade på rörlig bild eller lyssnade på musik. Först därefter ställs vidare frågor om vilken plattform intervjupersonen använt, t.ex. en tryckt tidning, en vanlig tv­apparat eller någon hemsida. Mediebarometern är en oberoende årlig frågeundersökning som belyser människors konsumtion av olika slags medier en genomsnittlig dag, oavsett distributionsteknik. Syftet med undersökning är att beskriva tendenser och förändringar i människors mediekonsumtion över tid, snarare än att fokusera på nivåer enskilda år.

Random sample of the Swedish population aged 9 to 79.

Obundet slumpmässigt urval av Sveriges befolkning i ål­dern 9­ till 79 år.

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Telephone interview

Telefonintervju

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/ntrc-nn36
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=7a6368e9ec8937bdd1661885ebd21caf0cab35be170ba659cbfcbe8db0e193ad
Provenance
Creator Nordicom - Nordic Information Centre for Media and Communication Research, University of Gothenburg; Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning, Göteborgs universitet
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2020
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Computer Science; Computer Science, Electrical and System Engineering; Engineering Sciences; Information Science; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige