VALU 2022 - SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2022

DOI

This exit poll survey was carried out at the parliamentary election 2022 by Sveriges Television (SVT) in collaboration with researchers at the Division of Safety Research, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm and the Department of Political Science, University of Gothenburg. The main purpose of VALU 2022 was, as for previous exit polls, to provide analytical support for the election night broadcast on Swedish television during the election night, as well as for other post-election analyses. In VALU - Swedish exit poll surveys - voters leaving polling stations are asked by public service broadcaster Sveriges Television to fill in a questionnaire and put it anonymously in a sealed box. After collecting and processing the responses, Sveriges Television can present an election forecast and an analysis of the reasons underlying the outcome of the election in its election night broadcast. The surveys are referred to as VALU, an abbreviation for vallokalsundersökning, Swedish for exit poll survey. The first exit poll survey in Sweden was carried out at the parliamentary election in 1991. Since then, similar studies have been carried out in connection with all parliamentary elections, referendums, and elections to the European Parliament.

Denna vallokalsundersökning genomfördes vid Riksdagsvalet 2022 av Sveriges Television i samarbete med forskare vid Gruppen för säkerhetsforskning, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm och Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Huvudsyftet med VALU 2022 var, liksom för tidigare VALU, att ge ett analysunderlag för den valvaka som sändes i Sveriges Television under valkvällen, samt för andra eftervalsanalyser. Vallokalsundersökningar innebär att man frågar ett urval av väljare då de lämnar vallokalen vilket parti de röstat på, men också ett antal valsociologiska frågor. Undersökningsmetoden har med framgång använts i ett flertal länder för prognos- och analysändamål. Den första vallokalsundersökningen i Sverige genomfördes vid riksdagsvalet 1991. Liknande undersökningar har sedan dess genomförts i samband med samtliga riksdagsval, folkomröstningar och val till Europaparlamentet.

In VALU a selection is made of a number of electoral districts and in this way their respective polling station. The number of electoral districts to be selected for VALU is allocated among the different regions according to the size of the electorate. Within each region, the electoral districts are then selected to be included in VALU. This selection is based on the size and geographical location of the electoral district.

I VALU 2022 delades Sverige in i fyra geografiska regioner; söder, väster, öster och norr, grupperade kring högskolestäderna Lund, Göteborg, Stockholm respektive Östersund. I var och en av regionerna engagerades en regional undersökningsledare. Undersökningsledarna fungerade som arbetsledare för de totalt cirka 230 fältombud som genomförde undersökningen i vallokalerna respektive de förtida röstningslokalerna. Med hjälp av statistik rörande genomförd poströstning vid tidigare val från Posten respektive Valmyndigheten, och information från Valmyndigheten avseende de röstningslokaler som fanns för förtidsröstning vid detta Riksdagssvalet 2022, valdes 55 röstningslokaler för förtida röstning ut för att ingå i VALU 2022. Vid de utvalda röstningsställena fick de som förtidsröstade under ett slumpmässigt valt förmiddags- respektive eftermiddagspass under undersökningsperioden 3 september till 10 september 2022 fylla i enkäten. Förmiddagspasset och eftermiddagspasset var tillsammans fyra timmar. Start- och slutpunkt för respektive pass valdes slumpmässigt. Andelen som inte ville fylla i enkäten vid de förtida röstningslokalerna var cirka 40 %. Siffran baserar sig helt på bedömningar av fältombuden då ingen kontroll av antalet som inte ville delta eller kartläggning av deras bakgrundsvariabler eller motiv för sitt beslut att inte vilja delta gjordes. Spontant uppgav huvuddelen av de som inte ville delta tidsbrist som motivet för vägran. Under valdagen, 11 september 2022, genomfördes VALU 2022 vid 105 vallokaler. Vallokalerna var fördelade på de olika regionerna i enlighet med regionernas storlek vad avser antalet röstberättigade. Detta innebär till exempel att det i en region utvaldes fler vallokaler än i de övriga tre regionerna. Inom varje region valdes så genom slumpmässigt stratifierat urval (stratifierat efter storlek och geografiskt läge inom regionen) de valdistrikt som skulle ingå i VALU 2022. På detta sätt kom 105 valdistrikt att utväljas. För varje valdistrikt utvaldes därefter ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass, vilka tillsammans utgjorde tre och en halv timme. Passens start- och slutpunkt valdes slumpmässigt. Andelen vägrare bedöms av fältombuden som genomgående lägre än vid de förtida röstningsställena. Överföringen av enkätsvaren från fältombuden till SVT:s VALU-system fungerade väl. Sammanlagt överfördes 11160 enkätsvar. Samtliga enkätsvar ingår i den databas som lämnats till Svensk Nationell Datatjänst.

Mixed probability and non-probability

Blandat sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/3akm-m070
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=b4296f679055b0edd196d6d924e010622bc0063b0dd153e07b9f8526d8ed5b0e
Provenance
Creator Ekengren Oscarsson, Henrik; Näsman, Per; Holmberg, Sören; Pettersson, Mikael
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2022
Rights Access to data through SND. Data are accessible by order.; Åtkomst till data via SND. Data är tillgängliga via beställning.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige