Nya teknologier mellan forskning och publik - Det digitala museet, enkätresultat

DOI

The dataset represents the results from a survey that was part of the work in a research project focusing on new technologies in museums and historic environment conservation. The project is a collaboration between the University of Gothenburg and the Swedish History Museum, and financed by the National Heritage Board. The survey is aimed at professionals within the museum and historic environment conservation sectors and focuses on the use of digital immersive technology in the public sphere. The survey and the results were created in Microsoft Forms and were processed in Microsoft Excel using the Colectica plugin. The answers are a combination of open-ended questions and check boxes. The dataset contain answers to 9 questions that require answering both in checkboxes and via free text. Both the questions and the checkboxes options are shown in the documentation file. The data file shows the answers from 74 anonymous respondents from 74 different museums.

Datasetet representerar resultatet från en enkät som var en del av arbetet i ett forskningsprojekt om nya teknologier i museum och kulturmiljövård. Projektet genomfördes i samarbete mellan Göteborgs universitet och Historiska Museet och finansierades av Riksantikvarieämbetet. Enkäten vände sig till professionella aktörer inom museer och kulturmiljövård och handlar om användningen av digitala immersiva teknologier i publik verksamhet. Enkäten och resultatet skapades med Microsoft Forms och bearbetades i Microsoft Excel med pluginen Colectica. Svaren är en blandning av fritext och envalsfrågor. Datasetet innehåller svar till 9 frågor som kräver svar både på envalsfrågor och fritext. Frågefält och svarsalternativ finns redovisade i dokumentationsfilen. I datafilen finns svar från 74 anonym respondenter från 74 olika museer

The survey was sent to 181 museums in Sweden, 74 of whom answered. The contact with the museums was partially anonymous. The survey was first and foremost sent to a general e-mail address but where this wasn't possible, the survey was sent to appropriate contact persons. The museum then made the decision themselves who within the organisation would be responsible for filling in the survey.

Enkäten skickades till 181 museer i Sverige, varav 74 svarade. Kontakten med museerna var delvis anonym. Enkäterna har i första hand skickats till funktionsadresser men där så inte var möjligt skickades e-post till lämpliga kontaktpersoner. Museerna har sedan själva fått välja vem i organisationen som svarar på enkäten.

Survey

Enkät

Self-administered questionnaire: web based

Självadministrerat frågeformulär: webbaserat

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/82kq-wb24
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=246a9c84d6dabb69a2cfc88cfbaec7fbae06a44c74ddc38d6664934e93a9a59d
Provenance
Creator Almevik, Gunnar
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2023
Rights Access to data through SND. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via SND. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Ancient Cultures; Archaeology; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige