Den nationella SOM-undersökningen 2019

DOI

In order to identify how the evolution of society affects Swedes’ attitudes and behaviour, the SOM Institute started its National SOM study in 1986. National SOM addresses three areas - society, opinion and mass media - and consists of several parallel surveys. All surveys include a large number of questions related to politics, society, media and social background, but their areas of focus differ. In 2019, six different questionnaires were distributed. The main purpose is to establish time series that enable researchers to analyse how various changes in society affect people's attitudes and behaviour.

För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 genomfört Riks-SOM. Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst. Den nationella SOM-undersökningen fokuserar på tre teman - samhälle, opinion och massmedier. Ett stort antal frågor om politik, samhälle och medier samt social bakgrund finns med i alla undersökningar, men frågeformulären har ibland något olika inriktningar. Undersökningen genomförs i samverkan med forskare från olika discipliner. I undersökningen deltar också externa parter, via särskilda forskningsprojekt. För 2019 gäller det exempelvis Kulturdepartementet, Myndigheten för vård och omsorgsanalys och Försäkringskassan. 2019 års undersökning utgjordes av sex parallella riksrepresentativa delundersökningar där datainsamlingen genomfördes parallellt enligt en gemensam fältplan. De sex formulären innehåller många gemensamma frågor, men undersökningen innehåller också ett stort antal frågor endast ställda i en eller två av de olika enkäterna. Datainsamlingen genomfördes parallellt och under identiska förhållanden. En mixed mode undersökningsdesign används, vilket innebär att flera datainsamlingsmetoder används i en och samma frågeundersökning. I SOM-undersökningen samlas data primärt in via postenkäter, men respondenten ges även möjlighet att fylla i en webbenkät. Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden.

Six randomised sub samples of 3500 individuals each.

Sex randomiserade delurval om vardera 3500 personer.

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire

Självadministrerat frågeformulär

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/4jkm-zr65
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=8aa66553f13e9f9de7425808d5ba30d649183b0b2818733050bb38920ea6ab0c
Provenance
Creator SOM Institute, University of Gothenburg; SOM-institutet, Göteborgs universitet
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2021
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige