Bitransitiver i svenskan. En bruksbaserad studie av dubbelobjektskonstruktionen och semantiskt likvärdiga prepositionsobjektskonstruktioner 1800–2016

DOI

The study examines the use of the Swedish double object construction (the DOC) and compares this with three semantically equivalent prepositional object constructions (POCs): the till-POC, the åt-POC and the för-POC. The study has a diachronic perspective, investigating changes in the use of these four constructions between 1800 and 2016. The data were collected from the National Language Bank of Sweden (Nationella Språkbanken). More specifically, the data are from the corpora listed below. Svensk prosafiktion https://spraakbanken.gu.se/resurser/spf Bonniersromaner 1976–77 https://spraakbanken.gu.se/resurser/romi Bonniersromaner 1980–81 https://spraakbanken.gu.se/resurser/romii Norstedtsromaner 1999 https://spraakbanken.gu.se/resurser/rom99 Bloggmix 2016. https://spraakbanken.gu.se/resurser/bloggmix2016 The data set contains examples of the Swedish double object construction (e.g. "ge ngn ngt" 'give sb. sth.', "visa ngn ngt" 'show sb. sth.') and semantically equivalent prepositional object constructions with the prepositions "till" (e.g. "ge ngt till ngn" 'give sth. to sb.'), "åt" (e.g. "ge ngt åt ngn" 'give sth. to sb.') and "för" (e.g. "visa ngt för ngn" 'show sth. to sb.'). The examples were collected from the corpora Svensk prosafiktion, Bonniersromaner I, Bonniersromaner II, Norstedtsromaner and Bloggmix 2016 (see the general description in Section 2). See Valdeson (2021) for a full account of the principles of data collection.

Studien undersöker bruket av svenskans dubbelobjektskonstruktion (DOK) och jämför detta med tre semantiskt likvärdiga prepositionsobjektskonstruktioner (POK:ar): till-POK:en, åt-POK:en och för-POK:en. Studien har ett diakront perspektiv, med fokus på förändringar i bruket av de fyra konstruktionerna mellan åren 1800 och 2016. Materialet är insamlat från Nationella Språkbanken, närmare bestämt från de korpusar som listas nedan. Svensk prosafiktion https://spraakbanken.gu.se/resurser/spf Bonniersromaner 1976–77 https://spraakbanken.gu.se/resurser/romi Bonniersromaner 1980–81 https://spraakbanken.gu.se/resurser/romii Norstedtsromaner 1999 https://spraakbanken.gu.se/resurser/rom99 Bloggmix 2016. https://spraakbanken.gu.se/resurser/bloggmix2016 Datasetet innehåller belägg på svenskans dubbelobjektskonstruktion (t.ex. "ge ngn ngt", "visa ngn ngt") och semantiskt likvärdiga prepositionsobjektskonstruktioner med prepositionerna "till" (t.ex. "ge ngt till ngn"), "åt" (t.ex. "ge ngt åt ngn") och "för" (t.ex. "visa ngt för ngn"). Beläggen är hämtade från korpusarna Svensk prosafiktion, Bonniersromaner I, Bonniersromaner II, Norstedtsromaner och Bloggmix 2016 (se den allmänna beskrivningen i sektion 2). Se Valdeson (2021) för fullständig beskrivning av principerna för materialinsamlingen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/cmdj-6b91
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=87ac205dab86139a68e64280770aca499539c59ca580ae1042d434efbf7f9d79
Provenance
Creator Valdeson, Fredrik
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2021
Rights Access to data through SND. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via SND. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Computer Science; Computer Science, Electrical and System Engineering; Engineering Sciences; Humanities; Information Science; Linguistics
Spatial Coverage Sweden; Sverige