SOM-undersökningen i Göteborg 2021

DOI

In the autumn of 2021, the sixth edition of the Gothenburg SOM survey was conducted. A total of 7000 randomly selected citizens of Gothenburg answered questions about attitudes and habits in relation to society, opinion and media. Many of the questions in the Gothenburg survey are of a regional nature, and concern local politicians and infrastructure initiatives.

Hösten 2021 genomfördes för sjätte gången en SOM-undersökning i Göteborgs stad, där totalt 7000 slumpmässigt utvalda göteborgare fick svara på frågor om attityder och vanor i relation till samhälle, opinion och medier. Många av frågorna i Göteborgsundersökningen är av regional karaktär och rör lokala politiker, infrastruktursatsningar, och bilden av Göteborg som stad.

Probability: Simple random

Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval (OSU) och samordnas negativt med SOM-institutets nationella undersökningar för att ingen skall få två undersökningar från SOM-institutet under samma undersökningsår. Urvalet utgjordes av Skatteverkets folkbokföringsregister (RTB).

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire

Självadministrerat frågeformulär

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/6pdm-j419
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=b06425842a7ab74d200a00fffe88818dae25671ae60714b7c83a50d548e68603
Provenance
Creator SOM Institute, University of Gothenburg; SOM-institutet, Göteborgs universitet
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2023
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige